Buchholz, Gustav: . L[eipzig], 02/02/1900 [2.2.1900]
Content