Buchholz, Gustav: . Leipz[ig], 23/06/1896 [23.6.[18]96]