Buchholz, Gustav: . L[eipzig], 02/06/1896 [2.6.[18]96 abends]