Buchholz, Gustav: . L[eipzig], 2.6.1896 [2.6.[18]96 abends]