Cuntz, Clemence: . [Den] Haag, 14.2.1890 [14.2.[18]90]
Inhalt