Cuntz, Sophie: Postkarte an Frau Professor Lamprecht [Mathilde Lamprecht] in Bonn-Poppelsdorf, Friedrichstrasse 16. Den Haag, 30/12/1888 [30ten Dezember 1888]
Content