Wach, Adolf: . Leipzig, 4.5.1914 [4.V.[19]14]
Inhalt