Sloet, Johan J. S.: . Arnhem, 06/04/1882 [6 April 1882]