Quidde, Ludwig: Postkarte an Dr. K[arl] Lamprecht in Bonn, Weberstrasse 106. Frankfurt [am] Main [Poststempel], août 1883 [7 oder 16.8.[18]83 [Poststempel]]
Contenu du document