Oehler, Richard: . Bonn a[m] Rh[ein], 5.5.1914 [5.V.1914]