Geering, Traugott: Postkarte an Prof. Dr. Carl Lamprecht in Bonn, Endenicher Allée 5. Köln ; Cöln, Aschaffenburg [Poststempel], [6.2.[o.J.] [Poststempel]]
Contenu du document