Gottfried Kinkelś Flucht aus dem Zuchthaus. 26.8.1879 [26. M[är]z 1879]
Contenu du document