Buchholz, Gustav: . L[eipzig], 2.3.1905 [2.3.[190]5]
Contenu du document