Buchholz, Gustav: . L[eipzig], 02/03/1905 [2.3.[190]5]
Content