Buchholz, Gustav: . o.O., Walchensee in Ob[er] Bayern, 4.4.1904 [4.4.[190]4]
Inhalt