Buchholz, Gustav: . Leipzig, 2.1.1903 [2.1.[190]3]
Inhalt