Buchholz, Gustav: . L[eipzig], 19.9.1896 [19.9.[18]96]
Inhalt