Buchholz, Gustav: . L[eipzig], 19/09/1896 [19.9.[18]96]
Content