Kalivoda, Jan Křtitel Václav: . Carlsruhe [Karlsruhe], 9.11.1842 [9. Nov. 1842]
Inhalt