Becker, Heinrich: . Chisny [=Chesny], 22.10.1870
Inhalt