Kaufmann, Isaac: . Bou bei Orleans, 01/01/1871
Content