Schumann, Robert: . Dresden, 1.9.1848 [den 1sten Sept. 1848]
Contenu du document