Your Search

jump to filter-options
Search for: Year = 1886 - 1922
  • Title page
    Ibn-al-ʻAssāl, aṣ-Ṣāfī Abu-'l-Faḍāʼil ; Ibn-Sāwīrus, Yūḥannā ; Anṭūnī, Andrāūs (Ed.)
    Miṣr : Maṭbaʻat ʻAin Šams, 1629 = 1912 ; 1913