Adressbuch der Bundeshauptstadt Bonn : Einwohnerbuch d. Stadt Bonn ; Bonner Einwohnerbuch ; Bonner Adressbuch. Bonn : Carthaus, 1949 - 1989