Jvel-k̕art̕uli sasuliero poezia / P. Ingoroqva. Tp̕ilisi : Saevlesio Muzeumi, 1913 -