Nagasaki no bussan / [Nagasaki Shiyakusho Kangyōka]. [Nagasaki], Shōwa 7-nen [1932]
Content