Hoogstraten, Jacobus van: Ad sa[n]ctissimu[m]// d[omi]n[u]m nostru[m] po[n]tifice[m] modernu[m] ... Reuerendi patris artium & sacr[a]e theolo-//giae professoris, atq[ue] hereticae [...] : Pars Prima cui Co[m]//pendiu[m] quodda[m] g[e]n[i]ale p[er]mittitur.// Pars aute[m] Secu[n]da ... dedicata est ... Impe// ratori Carolo ... Coloni[a]e : Quentel, 1521 -
Contenu du document